Adoptie-informatie

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Voordat een dier naar Nederland of België komt:

Athens Stray Kittens en de aangesloten vrijwilligers in het buitenland zullen u altijd zoveel mogelijk informatie sturen over het karakter en de achtergrond van de katten.

Op deze manier komen we niet snel voor verrassingen te staan en bent u zo volledig mogelijk geïnformeerd. Ondanks de vaak slechte ervaringen die de dieren met mensen hebben gehad, blijken veel van deze dieren nog genoeg vertrouwen te bezitten en veel liefde te kunnen geven. Er wordt in het buitenland goed gekeken naar de katten of zij qua gedrag adopteerbaar zijn. Alleen de dieren die aan de selectiecriteria voldoen zult u op onze website zien.

Wij plaatsen onze katten alleen waar (mits aanwezig) de tuin of balkon afgezet is waardoor de katten niet kunnen ontsnappen. 

Alle katten die naar Nederland of België komen, gaan voordat zij reizen eerst naar een dierenarts. Ze krijgen een chip, de eerste inenting krijgen zij direct wanneer zij in de opvang worden genomen. De 2de enting, inclusief de rabiës inenting krijgen zij op de juiste tijd voor vertrek toegediend. Ze worden ontvlooit en ontwormd bij aankomst in het gastgezin en teven de dag voor vertrek. Ondanks het ontvlooien en ontwormen kan het voorkomen dat de katten bij aankomst in Nederland nog niet geheel vlo- en worm vrij zijn. Katten ondergaan een FIV/FeLV test (wat dit is, kunt u vinden bij informatie). Vervolgens worden de katten naar Nederland gevlogen om hier naar een opvanggezin te gaan of direct geadopteerd te worden.

Adoptietarieven:

Kat niet-geneutraliseerd: € 185,00 (in België kunnen enkel geneutraliseerde katten worden geadopteerd)

Kat geneutraliseerd: € 215,00 

Kat vanaf 7 jaar: € 150,00

Kat FIV positief: € 150,00

Wij vragen een voorschot van € 50,00 na een positief huisbezoek indien er nog geen vluchtdatum bekend is. Indien de vluchtdatum wel bekend is dient het volledige bedrag te zijn overgemaakt op onze rekening.

Het is mogelijk bij aankomst de bench of reismand over te nemen:

 • Cabine reistas of kleine bench € 25,00
 • Medium bench € 30,00
 • Large € 35,00

De adoptiebijdrage wordt volledig gebruikt om de vaccinaties, castratie/ sterilisatie, chip, paspoort en reiskosten te betalen.

Om u een indicatie van onze werkelijke kosten te geven, hebben wij ze hieronder op een rij gezet. Inbegrepen in deze prijs:

 • Sterilisatie: € 40,00
 • Vaccin niesziekte, tweemaal per kat nodig, totaal: € 40,00
 • Rabiës ad: € 20,00
 • FIV-FeLV test: € 45,00
 • Giardia test: € 35,00
 • Voer en kattengrit ongeveer, per dag per kat: € 3,00
 • Chip & paspoort: € 40,00
 • Antiworm en antivlo bij binnenkomst en voor vertrek: € 30,00
 • Chip registratie op naam van adoptant € 10,00
 • Een vlucht, afhankelijk van maatschappij en plaats in cabine of ruim: € 110,00
De volgende bedragen worden niet doorberekend, maar geven u echter een indicatie in de werkelijk gemaakte kosten.
 • 1 dag in een dierenkliniek kost per kat: € 30,00
 • Transport retourzendingen reisbenches via vluchtbegeleider (20kg): € 35,00
 • Transport retourzendingen reisbenches via luchtpost: € 60,00

Bijvoorbeeld:

Wanneer er een oog verwijderd moet worden dat aangetast is door het kattenvirus, komt dit neer op €80,00 per oog. De prijzen in Griekenland liggen gelukkig een stukje lager, maar helaas geldt dit ook voor het inkomen.

Iedere euro is daarom welkom om de katten bij ons te ondersteunen.

Hoe kunt u reageren op een kat naar keuze?

Wanneer u bij ons op de website een kat ziet die u een nieuw huisje wilt geven, kunt u direct bij het verhaal over het dier reageren door vrijblijvend adoptieformulier in te vullen. U kunt ook via het contactformulier reageren. Dan krijgt u vanzelf het formulier toegestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres. Op het moment dat u een formulier heeft ingevuld gaan wij navragen in het buitenland of de kat nog beschikbaar is. Doordat de verschillende partijen waarmee wij werken ook samenwerken met andere organisaties, gebeurt het wel eens dat een kat net door een andere organisatie is gereserveerd en bij ons nog de status ter adoptie heeft op de website. Zodra wij weten dat de kat nog beschikbaar is sturen wij u aanvraag door aan één van onze bemiddelaars en die neemt vervolgens contact met u op, dat kan via de e-mail of telefonisch. Er zal door de bemiddelaars erg goed gelet worden op het karakter van het dier en de situatie van het potentieel nieuwe thuis. Op deze manier probeert Athens Stray Kittens / ASK een zo goed mogelijke combinatie tussen mens en dier te realiseren.

Het adoptietraject:

* Het ingevulde adoptieformulier wordt door ons ontvangen en behandeld. Het kan zijn dat u afgewezen wordt voor een adoptie, dat aan de hand van onze criteria u niet geschikt bent voor het adopteren van een dier via Athens Stray Kittens/ASK. Wij stellen u daar natuurlijk van op de hoogte.

* Wij doen navraag bij de betreffende partij (gastgezin) of kat nog beschikbaar is. De partijen waarmee wij samenwerken werken ook samen met andere organisaties die de dieren voor hun bemiddelen en soms gebeurt het wel eens dat een kat net door een andere organisatie is gereserveerd of om andere reden niet meer ter adoptie is maar bij ons nog de status ter adoptie heeft. Mocht de kat al in Nederland zijn, dan zitten deze bij één van onze gastgezinnen in de opvang en hoeft er geen navraag gedaan te worden.

* Indien de kat nog ter adoptie is neemt een bemiddelaar van Athens Stray Kittens / ASK contact met u op (via e-mail of telefonisch). Het kan zijn dat de bemiddelaar u aan de hand van uw aanvraag en het contact afwijst voor de betreffende kat, dan zal de bemiddelaar met suggesties komen voor een andere  kat of samen met u kijken voor een andere kat als u dat wenselijk vindt. Als er dan voor een andere kat gekozen wordt dan nemen wij wederom contact op met de desbetreffende partij of de kat nog beschikbaar is. Het gebeurt niet zo vaak dat dat niet zo zou zijn.

* Na het contact met de bemiddelaar en bij positieve uitslag wordt er contact met u opgenomen voor een huisbezoek.

* Na het huisbezoek wordt definitief besloten of u de desbetreffende kat wel of niet kan adopteren.

* Bij definitief ja wordt de administratieve kant in werking gezet, het contract en de betaling.

* Als contract en betaling rond zijn dan wordt de kat op de eerst mogelijke beschikbare vlucht geboekt en reist af naar Nederland waar de kat op het vliegveld door u wordt afgehaald als het om een directe adoptie gaat (er is altijd een medewerker van de stichting aanwezig op de luchthaven) of de kat wordt door een gastrijder opgehaald en naar een gastgezin gebracht als de adoptie via een gastgezin verloopt. Als het dier al in Nederland is dan wordt er een afspraak ingepland via de bemiddelaar/gastgezin om de  kat op te halen.

Nazorg:

Wanneer u uw nieuwe huisgenoot heeft opgehaald op de luchthaven of bij een gastgezin, zal de bemiddelaar in de eerste weken een aantal malen contact met u opnemen, u kunt dan bij de bemiddelaar terecht met al uw vragen. Na deze periode neemt een medewerker van Athens Stray Kittens / ASK via e-mail of telefonisch nog een aantal malen contact met u op om te kijken hoe het gaat met uw nieuwe huisdier in zijn/haar nieuwe huis, dit traject duurt meestal een jaar. Ook na dit jaar staan wij natuurlijk ter beschikking en kunt u altijd contact opnemen als u vragen heeft. Op deze manier probeert Athens Stray Kittens / ASK u altijd de gelegenheid te geven vragen te stellen en kunnen wij ook het welzijn van de kat volgen.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, dan kan u een e-mail zenden via ons contactformulier.


Before an animal comes to the Netherlands or Belgium:

Athens Stray Kittens and the affiliated volunteers abroad will always send you as much information as possible about the cats’ character and background.

In this way we will not easily be faced with surprises and you will be informed as fully as possible. Despite the often bad experiences the animals have had with people, many of these animals still appear to have enough confidence and to give a lot of love. Abroad, cats are carefully checked to see if they are adoptable in terms of behavior. You will only see the animals that meet the selection criteria on our website.

Our cats are only placed in their new houses if gardens or balcony’s are made cat-proof against possible escapes. 

All cats that come to the Netherlands or Belgium must first go to a vet before they travel. They receive a chip, they receive the first vaccination immediately when they are taken into reception. They receive the second vaccination, including the rabies vaccination, at the correct time before departure. They are deflated and dewormed upon arrival at the host family and the day before departure. Despite the flea and deworming, it is possible that the cats on arrival in the Netherlands are not yet completely free of flea and worm. Cats undergo an FIV / FeLV test (you can find out what this is under information). The cats are then flown to the Netherlands to go to a foster family or to be adopted immediately.

Adoption rates:

Cat not-neutered: € 185,00 (only neutralized cats can be adopted in Belgium)

Cat neutered: € 215,00 

Cat from age 7: € 150,00

Cat FIV positive: € 150,00

We ask for an advance of € 50,00 after a positive home visit if no flight date has yet been announced. If the flight date has been shared, the remaining amount must be in our account before the kitten travels.

It is possible to buy a travel bag or crate from us:

 • Cabine travelbag of small crate € 25,00
 • Medium crate € 30,00
 • Large € 35,00

The adoption fee is fully used to pay for the vaccinations, castration / sterilization, chip, passport and travel expenses.

To give you an indication of our actual costs, we have listed them below.

 • Sterilization: € 40,00
 • Flu vaccine, required twice per cat, total: € 40,00
 • Rabies ad: € 20,00
 • FIV-FeLV test: € 45,00
 • Giardia test: € 35,00
 • Food and cat litter approximately, per day per cat: € 3,00
 • Chip & passport: € 40,00
 • Anti-worm and anti-flea upon entry and before departure: € 30,00
 • 1 day in a veterinary clinic costs € 30,00 per cat
 • Chip registration in the name of the adopter € 10,00
 • A flight, depending on the airline and place in the cabin or over: € 110,00
 • Transport return shipments of travel benches via flight companion (20 kg): € 35,00
 • Transport of return shipments of travel benches via airmail: € 60,00

For instance:

When an eye affected by the cat virus has to be removed, this amounts to € 80,00 per eye. Fortunately, prices in Greece are a bit lower, but unfortunately this also applies to income.

Every euro is therefore welcome to support the cats with us.

How can you respond to a cat of your choice?

When you see a cat on our website that you want to give a new home, you can respond directly to the story about the animal by filling in the adoption form without obligation. You can also respond via the contact form. Then you will automatically receive the form to the e-mail address you provided. As soon as you have completed a form, we will inquire abroad whether the cat is still available. Because the various parties we work with also collaborate with other organizations, it sometimes happens that a cat has just been reserved by another organization and still has the status for adoption on the website. As soon as we know that the cat is still available, we will send your request to one of our mediators who will then contact you, by e-mail or by telephone. The mediators will pay close attention to the character of the animal and the situation of the potential new home. In this way Athens Stray Kittens / ASK tries to realize the best possible combination between humans and animals.

The adoption process:

* The completed adoption form will be received and processed by us. You may be rejected for an adoption, that according to our criteria you are not suitable for adopting an animal through Athens Stray Kittens / ASK. We will of course inform you of this.

* We check with the relevant party (host family) if a cat is still available. The parties we work with also work together with other organizations that mediate the animals for them and sometimes it happens that a cat has just been reserved by another organization or is no longer for adoption for some other reason, but still has the status for adoption with us has. If the cat is already in the Netherlands, it will be with one of our host families in the shelter and there is no need to inquire.

* If the cat is still up for adoption, an Athens Stray Kittens / ASK mediator will contact you (by email or phone). It may be that the mediator rejects you on the basis of your request and the contact for the relevant cat, then the mediator will come up with suggestions for another cat or look together with you for another cat if you that is desirable. If a different cat is then chosen, we will contact the relevant party again to determine whether the cat is still available. It doesn’t happen that often it wouldn’t be.

* After the contact with the mediator and in the event of a positive result, you will be contacted for a home visit.

* After the home visit, it will be definitively decided whether or not you can adopt the relevant cat.

* With a definite yes, the administrative side is put into operation, the contract and the payment.

* When the contract and payment are completed, the cat will be booked on the first possible available flight and will travel to the Netherlands where the cat will be picked up by you at the airport if it concerns a direct adoption (there is always an employee of the foundation present at the airport) or the cat is picked up by a host driver and taken to a host family if the adoption is through a host family. If the animal is already in the Netherlands, an appointment will be scheduled through the mediator / host family to pick up the cat.

Aftercare:

When you have picked up your new housemate at the airport or from a host family, the mediator will contact you a number of times in the first weeks, so you can contact the mediator with all your questions. After this period, an Athens Stray Kittens / ASK employee will contact you a number of times by e-mail or telephone to see how your new pet is doing in his / her new home, this process usually takes a year. We are of course also available after this year and you can always contact us if you have any questions. In this way Athens Stray Kittens / ASK always tries to give you the opportunity to ask questions and we can also monitor the well-being of the cat.

If you have any questions regarding this information, you can send an e-mail via our contact form.